Algemene leveringsvoorwaarden

 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
–   Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die zich door tussenkomst van Melior Interim voorziet van een arbeidskracht.
–   Opdracht: de overeenkomst tussen Melior Interim en een opdrachtgever op grond waarvan een enkele arbeidskracht van Melior Interim werkzaamheden verricht ten behoeve van de betreffende opdrachtgever.
–   Arbeidskracht: een medewerker die uit hoofde van een (arbeids-)overeenkomst met Melior Interim door Melior Interim ter beschikking wordt gesteld aan de opdrachtgever.

2. Algemene verplichtingen
1.     Melior Interim zal aangenomen opdrachten zorgvuldig behandelen en uitvoeren.
2.     De arbeidskracht verricht de werkzaamheden in het kader van de Opdracht onder regie dan wel onder strikte leiding en toezicht van Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
3.     Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor arbeidskrachten zoals diens eigen medewerkers en vrijwaart Melior Interim in dat verband tegen aanspraken van arbeidskrachten en/of derden.
4.     Melior Interim zal geheimhouding betrachten omtrent al hetgeen haar ten kennis komt met betrekking tot de opdrachtgever en de arbeidskracht, tenzij de informatie aan Melior Interim is verstrekt met het doel deze informatie door te geleiden aan de arbeidskracht respectievelijk de opdrachtgever.
5.     Alle (intellectuele eigendoms-) rechten die Melior Interim of één haar gelieerde of ingeschakelde partij in het kader van de uitvoering of verkrijging van de Opdracht ontwikkelt of gebruikt (waaronder begrepen maar niet beperkt tot adviezen, werkwijzen, (model)contracten, systemen, systeemontwerpen en computerprogramma’s) komen onverminderd toe aan Melior Interim met inachtneming van eventuele rechten van derden (niet zijnde opdrachtgever). Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur Melior Interim is het Opdrachtgever derhalve niet toegestaan om inbreuk te maken op voormelde intellectuele eigendomsrechten door bijvoorbeeld vastlegging, eigen gebruik, verveelvoudiging, openbaarmaking en of exploitatie van de zaken waarop deze rechten op rusten, een en ander in de meest brede zin van het woord.
6.     Opdrachtgever dan wel aan haar gelieerde ondernemingen zal tijdens en binnen een jaar na afronding van de opdracht de desbetreffende arbeidskracht niet in dienst nemen. Indien opdrachtgever dan wel aan haar gelieerde ondernemingen, zonder schriftelijke goedkeuring van Melior Interim, een arbeidskracht direct dan wel indirect buiten Melior Interim om in haar organisatie inzet, dan verplicht zij zich er automatisch toe Melior Interim schadeloos te stellen voor de som van driemaal het bruto maandsalaris van de desbetreffende arbeidskracht. Onder inzetten wordt in ieder geval verstaan het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht, het laten ter beschikking stellen van de betreffende arbeidskracht aan de Opdrachtgever door een derde. Onder arbeidskracht wordt in dit artikel tevens verstaan een kandidaat die bij Melior Interim of bij een aan haar gelieerde onderneming in dienst is, een kandidaat die is voorgesteld door Melior Interim aan de opdrachtgever en een kandidaat bij wie de terbeschikkingstelling minder dan 12 maanden voor het inzetten is om welke reden dan ook is geëindigd. Opdrachtgever is in dit verband (mede) verantwoordelijk en aansprakelijk voor (in)direct aan haar gelieerde ondernemingen.
7.     Het staat de opdrachtgever vrij om een geheim­houdingsverklaring van de arbeidskracht te verlangen.

3. Offertes en opdrachtbevestiging
1.     Alle offertes van Melior Interim zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte is kenbaar gemaakt. Melior Interim zal iedere opdracht bevestigen onder vermelding van de aard van de dienstverlening. Bij gebreke van een dergelijke bevestiging, wordt deze aard van de dienstverlening afgeleid uit de correspondentie tussen de partijen.
2.     Indien de werkzaamheden van een arbeidskracht afwijken of wijzigen ten opzichte van de oorspronkelijke overeengekomen werkzaamheden en wel zodanig dat deze een hogere beloning rechtvaardigen, staat het Melior Interim vrij de beloning van de arbeidskracht dienovereenkomstig aan te passen. Iedere verhoging van de loonkosten van een ter beschikking gestelde arbeidskracht geeft Melior Interim het recht om met ingang van het tijdstip van die verhoging het door de opdrachtgever verschuldigde tarief dienovereenkomstig te verhogen.
3.     Indien een consument (zijnde een natuurlijke persoon die niet in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf) zich op afstand (online of telefonisch) inschrijft voor het afnemen van een dienst bij Melior Interim (zoals het volgen van een training), dan heeft deze het recht om binnen 14 dagen na de inschrijvingsdatum deze inschrijving te herroepen door het sturen van een brief of email aan Melior Interim, een en ander voor zover er nog geen uitvoering is gegeven door Melior Interim aan de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening. Bij een geldige en tijdige herroeping zal Melior Interim binnen 7 dagen na de ontvangen herroeping de eventueel door de consument gedane betaling terugbetalen.

4. Opdrachtuitvoering
1.     De opdrachtgever is aangemerkt als werkgever van de arbeidskrachten in de zin van de Arbeids­omstandighedenwet en als zodanig gehouden de werkzaamheden van arbeidskrachten te doen plaatsvinden met inachtneming van de bij of krachtens die wet gestelde eisen.
2.     Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van het eerste lid van dit artikel niet of onvoldoende is nagekomen en de betreffende arbeidskracht, Melior Interim of nabestaanden van de arbeidskracht dientengevolge schade lijden in de zin van artikel 7:658 BW of anderszins, is de opdrachtgever jegens Melior Interim gehouden tot vergoeding van deze schade, tenzij door de opdrachtgever bewijs wordt geleverd dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van die arbeidskracht.
3.     De opdrachtgever vrijwaart Melior Interim tegen aanspraken van arbeidskrachten uit hoofde van artikel 7: 658BW en hij verleent Melior Interim de bevoegdheid haar aanspraken terzake jegens de opdrachtgever te cederen aan de direct belanghebbende(n).

5. Uren-/ kostenformulier en betaling
1.     De facturen van Melior Interim worden opgesteld aan de hand van de door de opdrachtgever voor akkoord getekende uren-/ kosten formulieren (ukf), welke de opdrachtgever verbinden. De opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat de ukf het juiste aantal gewerkte uren, overuren en toeslagen vermelden, dat de kolommen die niet van toepassing zijn worden doorgehaald en dat de werkelijk gemaakte onkosten naar waarheid zijn ingevuld.
2.     Bij verschil tussen het door de arbeidskracht bij Melior Interim ingeleverde ukf en het door de opdrachtgever behouden afschrift, geldt het bij Melior Interim ingeleverde ukf voor de afrekening welke in de factuur zal worden opgenomen, als volledig bewijs, behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever dat het door hem behouden afschrift juist is. Indien de opdrachtgever weigert het ukf van de arbeidskracht voor akkoord te tekenen en/of niet binnen 14 dagen na de betreffende werkzaamheden zelf een – naar zijn mening correct ingevuld – ukf aan Melior Interim verstrekt, heeft Melior Interim het recht het aantal door de arbeidskracht gewerkte uren bindend vast te stellen overeenkomstig de opgave van de arbeidskracht dan wel, bij gebreke van een dergelijke opgave, vast te stellen op de overeengekomen arbeidsduur van de arbeidskracht.
3.     De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Melior Interim ingediende factuur voor arbeidskrachten te voldoen binnen 30 dagen na verzending van de factuur, tenzij tussen opdrachtgever en Melior Interim anders is overeengekomen. Reclames omtrent de factuur moeten binnen acht dagen na de dag van verzending van de factuur schriftelijk bij Melior Interim zijn ingediend. Na deze termijn heeft opdrachtgever zijn rechten verwerkt.
4.     Melior Interim factureert middels digitale nota’s, welke voldoen aan de wettelijke eisen van factureren. De opdrachtgever accepteert deze nota’s als legitieme facturatie.
5.     Uitsluitend betalingen aan Melior Interim werken bevrijdend. Betalingen aan arbeidskrachten of het verstrekken van voorschotten aan deze arbeidskrachten zijn verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.
6.     Indien een factuur van Melior Interim niet binnen 30 dagen na verzending is betaald, wordt de opdrachtgever na verloop van die termijn een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 1% per maand of gedeelte van een maand, zonder ingebrekestelling. De doorslag van de Melior Interim verzonden factuur geldt als volledig bewijs van verschuldigdheid der rente en de dag waarop de renteberekening begint.
7.     Alle kosten van inning waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte – door wie ook verleend – komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding terzake van buitengerechtelijke kosten wordt evenwel gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door Melior Interim is ingeroepen respectievelijk de vordering door Melior Interim ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever aan Melior Interim verschuldigd zijn.

6. Duur en beëindiging opdracht
1.     Tenzij anders overeengekomen geldt een opzegtermijn van een maand. Voor het bepalen van de opzegtermijn bij beëindiging van een opdracht geldt de datum van het poststempel van de schriftelijke opzegging aan Melior Interim als de dag van de opzegging door de opdrachtgever jegens Melior Interim.
2.     In alle gevallen van beëindiging van een opdracht jegens Melior Interim moet de opdrachtgever tevens gelijktijdige aankondiging doen van het einde van de opdracht aan de arbeidskracht.
3.     Ongeacht het bepaalde in de vorige leden zal Melior Interim nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor een beëindiging, noodzakelijk geworden of op grond van een overheidsvoorschrift, ook indien dit artikel voor Melior Interim geldt, of voor een beëindiging door de arbeidskracht van de werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, ook indien dit geschiedt zonder inachtneming van enige termijn, hoe kort ook. Melior Interim zal wel een redelijke zorg aanwenden dat – zo mogelijk ook met inachtneming van het vorenstaande – de opdrachtgever hiervan zo tijdig mogelijk op de hoogte wordt gesteld en dat desgewenst aan de opdrachtgever een andere arbeidskracht zal worden bezorgd. Ten aanzien van deze andere arbeidskracht ontstaat dan een nieuwe opdracht, waarop afzonderlijk dit artikel van toepassing is.

7. Aansprakelijkheid
1.     Iedere eventuele aansprakelijkheid van Melior Interim is beperkt tot het door Melior Interim aan de opdrachtgever in rekening te brengen tarief voor de uitvoering van de opdracht, zulks tot een maximum van het hetgeen door Melior Interim tot drie maanden voor het aansprakelijkheid scheppende voorval is gefactureerd. Aansprakelijkheid van Melior Interim voor indirecte schade (waaronder bedrijfsschade, gederfde winst, gemiste besparingen en stagnatieschade) is in alle gevallen uitgesloten.
2.     Melior Interim neemt met de opdracht een inspanningsverplichting op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht.
3.     Melior Interim draagt generlei aansprakelijkheid voor schaden en verliezen die door Melior Interim ter beschikking gestelde arbeidskrachten mochten veroorzaken aan derden of aan de opdrachtgever zelf.
4.     Evenmin is Melior Interim aansprakelijk voor eventuele verbintenissen die door Melior Interim ter beschikking gestelde arbeidskrachten hebben aangegaan en die de opdrachtgever binden of die op andere wijze voor deze arbeidskrachten zijn ontstaan tijdens de werkzaamheden bij de opdrachtgever en die opdrachtgever of zijn personeel of andere derden binden.
5.     De opdrachtgever zal aansprakelijk zijn en Melior Interim vrijwaren terzake van eventuele vorderingen van arbeidskrachten tot vergoeding van geleden schade doordat een aan die kracht toebehorende en door deze in het kader van de hem opgedragen werkzaamheden gebezigde zaak is beschadigd. De opdrachtgever is aansprakelijk voor allen die hij onder zijn volstrekte leiding en toezicht in zijn opdracht zijn werkzaamheden doet verrichten.
6.     De opdrachtgever kan op de grond van redelijkheid en billijkheid jegens de arbeidskracht aansprakelijk zijn voor schade aan eigen zaken van die arbeidskracht die hij gebruikt ter uitvoering van zijn werkzaamheden voor de opdrachtgever. Opdrachtgevers wordt geadviseerd hun W.A.-verzekering in verband met deze aansprakelijkheid na te zien en zo nodig uit te breiden.

8. Geschillen
1.  Indien er een klacht wordt gemeld zal deze klacht worden geregistreerd op het klachtenformulier. Klachten worden vertrouwelijk behandeld.
2.  De klacht zal binnen 3 werkdagen door de directeur in behandeling genomen worden.
3.     Klachten c.q. geschillen dienen binnen een termijn van 4  weken te zijn afgehandeld; indien hiervoor een langere termijn nodig is, vindt hierover binnen de genoemde termijn schriftelijke communicatie plaats. 
4.  Er bestaat de mogelijkheid een beroep te doen op een onafhankelijke derde nl. de Perspectief groep te Harderwijk. Hun uitspraak m.b.t. de afhandeling van de klacht is bindend.
5.     Indien eventuele klachten/geschillen ondanks boven-staande niet in de minne geschikt kunnen worden, worden deze voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
6.     De bewaartermijn van een klacht is 24 maanden.